Parabola对《鲁迅精读》的笔记(1)

鲁迅精读
  • 书名: 鲁迅精读
  • 作者: 郜元宝
  • 页数: 364
  • 出版社: 复旦大学出版社
  • 出版年: 2006-11
  • 两篇文言论文、散文诗集、经典白话小说、杂文选

    所选郜元宝老师的课程,此为笔记及随想。 -- 热风•随感录,爱情 爱情是什么?(旧社会)青年对于来自西方的爱情理念的追求。 鲁迅:不知道谁知道爱情是什么? 礼教与精神最高追求。「爱是人伦的索子。」,婚姻是「四千年的旧帐」。爱维系人,而旧婚姻束缚人。 推荐《神父》、《安娜•卡列尼娜》。 《伤逝》:「人必生活着,爱才有所附丽」,而爱可以指相当多东西。 -- 呐喊 鲁迅对自己的小说不太自信。 写实、寓言:以少总多。 「第三世界没有文学,只有粗糙的民族、政治、国家」 当今许多寓言小说家,野心太大,功底不够。先工笔再写意。 -- 摩罗诗力说 * 人有读古国文化史者,循代而下,至于卷末,必凄以有所觉,如脱春温而入于秋肃,勾萌绝朕,枯槁在前,吾无以名,姑谓之萧条而止。盖人文之留遗后世者,最有力莫如心声。古民神思,接天然之秘宫,冥契万有,与之灵会,道其能道,爰为诗歌。其声度时劫而入人心,不与缄口同绝;且益曼衍,视其种人。递文事式微,则种人之运命亦尽,群生辍响,荣华收光;读史者萧条之感,即以怒起,而此文明史记,亦渐临末页矣。 * 国家民族的存亡兴衰,关乎人文 * 古埃及、古印度文明,成为影国 * 现在的中国文明不适合当今世界,必须再造文化,第二次维新运动 * 勾萌:刚刚萌芽的草木;绝朕:毫无征兆 * 鲁迅:人文 — 文明,核心是「文学」;不悔少作 * 曾经秋肃临天下,敢遣春温上笔端 * 尼采,果戈理 * 竹内好:鲁迅的文学主义。主要次要,绝望与延伸 * 中国古文化,儒家、…。诗三百篇,一言以蔽之,思无邪 * 对古代拍马诗、山水诗、怀古诗、爱情诗之批判 * 摩罗诗人:敢于反抗,争天拒俗 * 文学作品 * 不能有实用主义。实利离尽,究理弗存。文章之大用:涵养吾人之神思 -- 坟 1. 科学史教篇 - 大纲 1. 「盖科学者,…」 2. 罗马希腊科学之兴衰 3. 科学隐,幻术生。政事学术,相辅相成 4. 宗教,道德,文艺,科学之联系。宗教暴起,压抑科学 5. 西方机械工业之发达。科学新风 6. 观点:文学与科学齐头并进,不可偏废 2. 摩罗诗力说 - 注解、翻译与评说 1. 摩罗:梵语,「魔」。摩罗诗:浪漫派诗歌 2. 「求古源尽者将求方来之泉,将求新源。嗟我昆弟,新生之作,新泉之涌于渊深,其非远矣。」- 尼采,《查拉图斯特拉如是说》 1. 新生之作:指新民族之奋起 3. 勾萌绝朕:毫无生机之景 4. 抨击古文化史,枯槁而无生气 5. 「由纯文学上言之,则以一切美术之本质,皆在使观听之人,为之兴感怡悦。文章为美术之一,质当亦然,与个人暨邦国之存,无所系属,实利离尽,究理弗存。故其为效,益智不如史乘,诫人不如格言,致富不如工商,弋功名不如卒业之券」 6. 西方浪漫诗诗;《失乐园》、《旧约》 7. 主要观点:「上述诸人,其为品性言行思惟,虽以种族有殊,外缘多别,因现种种状,而实统于一宗:无不刚健不挠,抱诚守真;不取媚于群,以随顺旧俗;发为雄声,以起其国人之新生,而大其国于天下。求之华土,孰比之哉?夫中国之立于亚洲也,文明先进,四邻莫之与伦,蹇视高步,因益为特别之发达;及今日虽周彡苓,而犹与西欧对立,此其幸也。顾使往昔以来,不事闭关,能与世界大势相接,思想为作,日趣于新,则今日方卓立宇内,无所愧逊于他邦,荣光俨然,可无苍黄变革之事,又从可知尔。」 8. 呼吁中国新精神之战士,破除中国精神文化萧条 9. 新文化运动,浪漫主义文学运动,浪漫主义革命推进 -- 野草 《影的告别》 影:另一个自我?摆脱不掉的「思想」、「精神」。 参看陶渊明《影答形》、《神释》 野草冷峻、枯槁,又浪漫,「滚烫的地火」,「游魂」:虚妄,却又即将爆发。

    2014-06-13 12:13:59 1人喜欢 回应