Show me the code or math

平凡的老鱼 评论 Neural Networks and Deep Learning 5 2017-05-07 18:15:54
boboyang
boboyang 2017-08-27 21:16:39

哈哈,在这个书评里又看到你

来自豆瓣App
平凡的老鱼
平凡的老鱼 (心怀梦想,平静每天) 2017-08-30 12:42:20

你现在也开始关注这个了?

boboyang
boboyang 2017-09-08 07:03:46

对呀,我在上吴恩达和张江的课。

> 豆瓣违规公示